Terms & Conditions

SUNRIDER.COM GEBRUIKSVOORWAARDEN

LEES DE VOLGENDE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DIT DOCUMENT BEVAT ZEER BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, MET INBEGRIP VAN BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN, DIE MOGELIJK OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

 1. Erkenning en aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker
 2. Deze Overeenkomst (‘Overeenkomst’) bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de site sunrider.com en verschillende gerelateerde sites en diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ibo.sunrider.com, shop.sunrider.com, buy.sunrider.com en business.sunrider.com (hierna gezamenlijk aangeduid als de ‘site’). Uw gebruik van deze site is onderworpen aan uw naleving van alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen in deze overeenkomst of waarnaar wordt verwezen, evenals enige andere schriftelijke overeenkomst tussen ons. Bovendien bent u bij het gebruik van bepaalde services of materialen op deze site onderworpen aan alle gepubliceerde richtlijnen of regels, die van toepassing zijn op dergelijke services of materialen en die voorwaarden en disclaimers kunnen bevatten naast die in deze overeenkomst. Al deze richtlijnen of regels, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het privacybeleid van Sunrider, worden hierbij door verwijzing in deze overeenkomst opgenomen. DE TERM ‘SUNRIDER’, ZOALS GEBRUIKT IN DEZE OVEREENKOMST, BETEKENT DE SUNRIDER CORPORATION D.B.A. SUNRIDER INTERNATIONAL EN ELK AAN SUNRIDER VERBONDEN BEDRIJF, MET INBEGRIP VAN HUN AGENTEN, WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN EN AANDEELHOUDERS.
  DOOR DEZE SITE TE GEBRUIKEN, STEMT U IN MET DEZE OVEREENKOMST. WENST U NIET AAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN TE ZIJN, VERLAAT DAN NU DEZE SITE. UW ENIGE MOGELIJKHEID TOT VERHAAL IN VERBAND MET ONTEVREDENHEID MET DEZE SITE OF EEN PRODUCT, DIENST, INHOUD OF ANDERE INFORMATIE DIE OP OF VIA DEZE SITE BESCHIKBAAR IS, IS STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DEZE SITE EN DE TOEPASSELIJKE PRODUCTEN, DIENSTEN, INHOUD OF INFORMATIE. UW OVEREENKOMST MET SUNRIDER BETREFFENDE NALEVING VAN DEZE OVEREENKOMST WORDT ONMIDDELLIJK VAN KRACHT BIJ AANVANG VAN UW GEBRUIK VAN DEZE SITE. U STEMT ER VERDER MEE IN DAT U DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE SITE VERKLAART DAT U TEN MINSTE 18 JAAR OUD BENT EN DAT U WETTELIJK DEZE OVEREENKOMST KUNT AANGAAN. VOOR PERSONEN JONGER DAN 18 JAAR IS HET VERBODEN OM DEZE SITE TE GEBRUIKEN.
  Sunrider behoudt zich het recht voor om delen van deze overeenkomst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Bovendien kan Sunrider, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, deze site op elk moment wijzigen of beëindigen. Sunrider zal elke herziening van deze overeenkomst op deze site plaatsen en de herziening wordt na een dergelijke plaatsing onmiddellijk van kracht. U erkent en stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om deze site en deze overeenkomst regelmatig te bekijken en op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Als u na eventuele wijzigingen de site blijft gebruiken, betekent dit dat u de gewijzigde voorwaarden erkent en ermee instemt erdoor gebonden te zijn.
  Registratiegegevens en privacy
 3. Om toegang te krijgen tot sommige diensten op deze site, hebt u een aparte gebruikersnaam en een apart wachtwoord nodig. Deze kunt u verkrijgen door de online registratie van Sunrider in te vullen om een Independent Business Owner (‘IBO’), een retailklant of een vaste klant te worden. Door u te registreren, stemt u ermee in dat alle informatie die u tijdens het registratieproces verstrekt waar en nauwkeurig is en dat u deze informatie, indien nodig, bijhoudt en actualiseert om ervoor te zorgen dat de informatie actueel, volledig en nauwkeurig is.
  U verleent Sunrider ook het recht om bepaalde registratiegegevens over u bekend te maken aan derden. De informatie die Sunrider verkrijgt door uw gebruik van deze site, inclusief uw registratiegegevens, is onderhevig aan het privacybeleid van Sunrider, dat hierin specifiek is opgenomen door deze verwijzing. Gedrag op deze site
 4. Uw gebruik van deze site is onderworpen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en u bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw communicatie via deze site. Sunrider heeft het recht om, naar eigen goeddunken, geen inhoud te plaatsen die niet in overeenstemming is met deze overeenkomst, de Sunrider® Business Guide of enige andere regels voor deze site, of inhoud die, naar eigen goeddunken van Sunrider, schadelijk, aanstootgevend, obsceen, misleidend of onnauwkeurig is.
  U mag uw toegang tot deze site niet gebruiken om de beveiliging van een andere account te schenden of om ongeautoriseerde toegang tot een ander netwerk of server te verkrijgen. Mogelijk zijn niet alle delen van deze site beschikbaar voor u of andere geautoriseerde gebruikers van deze site. U mag het gebruik en genot van deze site of andere soortgelijke diensten door iemand anders niet verstoren. Gebruikers die systemen of netwerkbeveiliging schenden, kunnen strafrechtelijk of civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.
  U stemt ermee in dat Sunrider op elk moment, en naar eigen goeddunken, uw status als Onafhankelijke Sunrider Business, retailklant of vaste klant kan beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving als u een van de bovenstaande bepalingen hebt geschonden.
  U erkent dat Sunrider volledig kan meewerken aan onderzoeken naar schendingen van systemen of netwerkbeveiliging op andere sites, inclusief samenwerking met wetshandhavingsinstanties die vermoedelijke criminele overtredingen onderzoeken. Handelsmerk en copyrightverklaring
 5. © 2017 The Sunrider Corporation d.b.a. Sunrider International. Alle rechten voorbehouden.
  Voor de doeleinden van deze overeenkomst wordt ‘inhoud’ gedefinieerd als alle informatie, communicatie, software, foto’s, video’s, afbeeldingen, muziek, geluiden en andere materialen en diensten, die door gebruikers van deze site kunnen worden bekeken. Dit omvat, zonder beperking, blogs of andere originele inhoud.
  Door deze overeenkomst te aanvaarden, erkent u en stemt u ermee in dat alle inhoud die op deze site aan u wordt gepresenteerd, wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, patenten of andere eigendomsrechten en wetten, en het exclusieve eigendom is van Sunrider. U mag geen documenten of informatie van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, kopiëren, reproduceren, wijzigen, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sunrider, en u bent als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van een dergelijke toestemming voordat u enig auteursrechtelijk beschermd materiaal op deze site opnieuw gebruikt. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud of het materiaal op deze site kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere toepasselijke wetten, en kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties.
  Zonder afbreuk te doen aan of afstand te doen van de rechten van Sunrider die hierin worden vermeld, mag u één exemplaar van elke webpagina op deze site downloaden en afdrukken op één enkele computer voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik voor het leren over, het evalueren en aankopen van Sunrider-producten, op voorwaarde dat u ook alle copyright-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen behoudt op het materiaal dat u downloadt en afdrukt. U krijgt geen andere toestemming om deze materialen af te drukken, te kopiëren, reproduceren, verspreiden, verzenden, uploaden, downloaden, op te slaan, in het openbaar weer te geven, te wijzigen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of aan te passen.
  Sunrider garandeert of verklaart niet dat uw gebruik van materiaal dat wordt weergegeven op of verkregen via deze site geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Zie ‘Gebruikersmateriaal’ hieronder voor een beschrijving van de procedures die moeten worden gevolgd als een partij van mening is dat inhoud die op deze site is geplaatst, inbreuk maakt op een patent, handelsmerk, handelsgeheim, copyright, publiciteitsrecht of ander eigendomsrecht van een andere partij.
  De SUNRIDER®-naam, logo’s, productnamen, namen van diensten, domeinnamen en ontwerpmerken zijn allemaal handelsmerken van Sunrider en zijn in de meeste gevallen als zodanig geregistreerd in de Verenigde Staten en in het buitenland. Deze merken identificeren Sunrider, zijn producten en diensten, en informeren het publiek over de bronnen van die producten en diensten. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze overeenkomst, mag niets op deze site worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of enig recht om een handelsmerk dat op deze site wordt weergegeven, te gebruiken. Bovendien zijn de grafische afbeeldingen, knoppen en tekst op deze pagina’s, tenzij anders vermeld, het exclusieve eigendom van Sunrider en mogen ze niet worden gekopieerd, verspreid of weergegeven, tenzij hierin anders vermeld, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sunrider. Niets in deze overeenkomst verleent u eigendomsrechten op het intellectuele eigendom van Sunrider. Gebruikersmaterialen
 6. Onder voorbehoud van het privacybeleid van Sunrider, wordt alle communicatie of al het materiaal dat u naar deze site of naar Sunrider verzendt, hetzij via elektronische post of op een andere manier, om welke reden dan ook, behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Hoewel u alle rechten op dergelijke communicatie of materiaal behoudt, verleent u Sunrider en zijn aangewezen licentiehouders het niet-exclusieve, volledig betaalde, eeuwigdurende en wereldwijde recht om dergelijke communicatie of materiaal voor welk doel dan ook te kopiëren, verspreiden, weergeven, uitvoeren, publiceren, vertalen, aanpassen, wijzigen en anderszins te gebruiken, ongeacht de vorm of het medium (nu bekend of momenteel niet bekend) waarin dergelijke communicatie of dergelijk materiaal worden gebruikt.
  Verstrek geen vertrouwelijke of eigendomsinformatie die eigendom is van u of derden, of informatie over ongevraagde zakelijke ideeën of voorstellen, tenzij u en Sunrider onderling schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  Sunrider respecteert het intellectuele eigendom van anderen en Sunrider vraagt u om hetzelfde te doen. Als u of een gebruiker van deze site van mening is dat het auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten zijn geschonden door een plaatsing op deze site, dient u of de gebruiker een gedetailleerde kennisgeving naar Sunrider te sturen via info@sunrider.com, ter attentie van de juridische afdeling. Elke kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht moet in overeenstemming zijn met het formulier dat wordt voorgesteld door de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) van de Verenigde Staten. U erkent en stemt ermee in dat Sunrider na ontvangst van een conforme claim van inbreuk op het auteursrecht, onder de voorwaarden van de DMCA, het geïdentificeerde materiaal onmiddellijk van deze site mag verwijderen zonder aansprakelijkheid jegens u of een andere partij. Uw claim van inbreuk op het auteursrecht kan worden verstrekt aan de vermeende inbreukmaker, die een verweer kan indienen via de DMCA. Houd er rekening mee dat Sunrider niet zal arbitreren of anderszins een vermeende inbreuk zal vaststellen, en dat de enige rol van Sunrider in een dergelijk geschil bestaat in het verwijderen van inbreukmakend materiaal (zoals bepaald door een bevoegde rechterlijke instantie). U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocatenhonoraria), als u materieel gezien een verkeerde voorstelling van zaken geeft dat uw auteursrecht wordt geschonden. Websites voor Independent Business Owners
 7. IBO’s hebben mogelijk hun eigen websites. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van elke IBO om ervoor te zorgen dat de inhoud van hun website nauwkeurig en volledig in overeenstemming is met de Sunrider® Business Guide en alle toepasselijke federale, staats- en lokale wet- en regelgeving. SUNRIDER WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET DE WEBSITES VAN IBO’S, MET UITZONDERING VAN ENIGE INHOUD DIE UITSLUITEND DOOR SUNRIDER WORDT VERSTREKT. Afwijzing van garanties
 8. ALLE INFORMATIE EN DOCUMENTEN DIE OP DEZE SITE WORDEN VERSTREKT, WORDEN GELEVERD OP EEN ‘AS IS’ (‘zoals het is’) EN ‘AS AVAILABLE’ (‘zoals beschikbaar’) BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, DE VERWACHTING VAN PRIVACY OF DE NIET-INBREUK VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN SUNRIDER. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GEEFT SUNRIDER GEEN GARANTIE DAT (A) DE DIENSTEN EN MATERIALEN DIE OP OF VIA DEZE SITE WORDEN AANGEBODEN, AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, (B) DEZE DIENSTEN EN MATERIALEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZIJN, (C) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE DIENSTEN OF MATERIALEN, EFFECTIEF, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, OF (D) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN OF INFORMATIE DIE U HEBT GEKOCHT OF VERKREGEN VIA DEZE WEBSITE VAN SUNRIDER OF DIENS GELIEERDE BEDRIJVEN AAN UW VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN OF VRIJ ZIJN VAN FOUTEN, WEGLATINGEN, DISCREPANTIES OF DEFECTEN.
  SUNRIDER DOET REDELIJKE INSPANNINGEN OM NAUWKEURIGE EN ACTUELE INFORMATIE OP DEZE SITE OP TE NEMEN. SUNRIDER BEHOUDT ZICH ECHTER HET RECHT VOOR OM DE INFORMATIE OP DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN DEZE OVEREENKOMST, PERIODIEK TE WIJZIGEN, ERAAN TOE TE VOEGEN, TE VERWIJDEREN, TE VERBETEREN OF BIJ TE WERKEN, ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING EN ZONDER AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE DIE DIRECT OF INDIRECT HET GEVOLG IS VAN FOUTEN, WEGLATINGEN, AFWIJKINGEN OF DEFECTEN, EN U STEMT ERMEE IN DAT ELK BEZOEK AAN DEZE SITE ONDERWORPEN IS AAN DE HUIDIGE OVEREENKOMST. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.
  Sunrider wijst uitdrukkelijk alle verklaringen of garanties van IBO’s of klanten over Sunrider of zijn producten af, met uitzondering van de informatie in de documentatie, productlabels van Sunrider, of deze site. Sunrider verbiedt IBO’s en klanten uitdrukkelijk om dergelijke niet-goedgekeurde verklaringen of garanties af te leggen, en Sunrider is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk.
  IBO’s zijn onafhankelijke contractanten. Sunrider geeft IBO’s toestemming om personen naar deze site te verwijzen om informatie over Sunrider en zijn producten te verkrijgen. De door Sunrider geautoriseerde internetlinks die door IBO’s kunnen worden gemaakt om dergelijke verwijzingen te doen, vormen geen goedkeuring of machtiging door Sunrider van verklaringen of andere zaken die door IBO’s worden gedaan, of van andere verklaringen of garanties dan die welke in de documentatie, productlabels van Sunrider of op deze site te vinden zijn.
  Verklaringen over de voedingssupplementen van Sunrider zijn niet geëvalueerd door de Amerikaanse Food & Drug Administration. De voedingssupplementen van Sunrider zijn niet bedoeld om ziekten of hun symptomen te behandelen, diagnosticeren, genezen, verlichten of te voorkomen.
  De mensen die op deze site getuigenissen van product- of zakelijke kansen geven, weerspiegelen de werkelijke ervaring van elk individu, zijn alleen anekdotisch en kunnen atypisch zijn. Aansprakelijkheidsbeperking
 9. U AANVAARDT HET RISICO VAN ALLE SCHADE OF VERLIES DOOR HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE SITE. SUNRIDER AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIG FALEN VAN DE PRESTATIES, FOUT, WEGLATING, ONDERBREKING, DEFECT, VERTRAGING IN DE WERKING OF TRANSMISSIE, COMPUTERVIRUS, DIEFSTAL, WIJZIGING OF VERNIETIGING VAN DE INHOUD VAN DE SITE ALS GEVOLG VAN ONGEOORLOOFDE TOEGANG, OF ENIG FALEN VAN DE COMMUNICATIELIJN IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DEZE SITE, OF HET DOWNLOADEN VAN MATERIAAL VAN DEZE SITE, ONGEACHT OF HET GAAT OM CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIG GEDRAG, NALATIGHEID OF ENIGE ANDERE THEORIE OF OORZAAK. SUNRIDER IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, ECONOMISCHE, GEVOLG- OF ANDERE SCHADE DIE U KUNT LIJDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN INFORMATIE DIE VOORTVLOEIT UIT OF MET BETREKKING TOT UW TOEGANG TOT OF UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OF DE INFORMATIE OP DEZE SITE, ZELFS ALS SUNRIDER VOORAF OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN VERBIEDEN DE UITSLUITING OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERPINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. Hyperlinks en ‘Framing’
 10. Als een persoon of entiteit een pagina van deze site linkt naar een andere webpagina of internetsite, weerspiegelt die link geen enkele goedkeuring of toestemming van Sunrider van verklaringen of zaken die door die persoon of entiteit worden uitgevoerd, en Sunrider wijst uitdrukkelijk alle verklaringen of garanties af die door die persoon of entiteit over Sunrider of de Sunrider-producten kunnen worden gegeven en die anders zijn dan deze weergegeven in de documentatie, productlabels van Sunrider of deze site, en Sunrider is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk.
  Sunrider aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de site van een andere partij die een hyperlink heeft naar deze site, of waarin een deel van deze site een hyperlink heeft. Daarnaast aanvaardt Sunrider geen verantwoordelijkheid voor enige andere website waarin een deel van de website van Sunrider is geframed. Sunrider garandeert noch verklaart dat uw gebruik van materiaal dat op deze site wordt weergegeven, geen inbreuk zal maken op de rechten van derden die geen eigendom zijn van of niet gelieerd zijn aan Sunrider.
  Tenzij u specifiek en uitdrukkelijk gemachtigd bent door Sunrider, mag u de pictogrammen, het websiteadres of andere middelen van Sunrider niet gebruiken om andere internetsites te hyperlinken naar een pagina op deze site, of om een pagina of een deel van deze site in een andere website te ‘framen’. Vrijwaring
 11. U stemt ermee in om Sunrider en elk aan Sunrider gelieerd bedrijf, inclusief hun agenten, werknemers, functionarissen, directeuren en aandeelhouders, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims, verliezen, aansprakelijkheid, schade en/of kosten van derden (inclusief advocatenhonoraria en kosten), die voortvloeien uit of verband houden met uw toegang tot of uw gebruik van deze site, uw schending van deze overeenkomst, of uw schending of schending door een andere gebruiker van uw account, van enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon of entiteit. Sunrider zal u onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim, verlies, aansprakelijkheid, schade of kosten, en zal u op uw kosten redelijke hulp bieden bij uw verdediging tegen dergelijke claims, verlies, aansprakelijkheid, schade of kosten. Bovendien behoudt Sunrider zich het recht voor om, op kosten van Sunrider, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u samenwerkt met Sunrider in het doen gelden van alle beschikbare verdedigingsmiddelen. Internationaal gebruik
 12. Hoewel deze site wereldwijd toegankelijk kan zijn, beweert Sunrider niet dat het materiaal op deze site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten, en toegang tot deze site vanuit gebieden waar de inhoud ervan illegaal is, is verboden. Als u ervoor kiest om deze site vanaf andere locaties te bezoeken, bent u verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten. Elke aanbieding voor een product, dienst en/of informatie gedaan in verband met deze site is ongeldig waar dit wettelijk verboden is.
  Sunrider kan, naar eigen goeddunken, de beschikbaarheid van deze site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving beperken voor elke persoon, elk land of elke jurisdictie. Beveiliging en ID-nummer, gebruikersnaam en wachtwoord
 13. U bent als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en account, en voor alle verklaringen en handelingen of weglatingen die zich voordoen door het gebruik van uw ID-nummer, gebruikersnaam en wachtwoord. Daarom moet u stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang krijgen tot uw ID-nummer, gebruikersnaam en wachtwoord. Het personeel van Sunrider zal u nooit om uw wachtwoord vragen. Beëindiging van het gebruik
 14. U stemt ermee in dat Sunrider naar eigen goeddunken uw toegang tot de gehele of een deel van deze site kan beëindigen of opschorten, met of zonder kennisgeving en om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw schending van deze overeenkomst. Uw betrokkenheid bij een vermoedelijke frauduleuze, beledigende of illegale activiteit kan een reden zijn voor het beëindigen van uw relatie met Sunrider en kan worden doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties. Bij beëindiging of opschorting, ongeacht de redenen, wordt uw recht om gebruik te maken van de diensten, die beschikbaar zijn op deze site, onmiddellijk beëindigd en erkent u en stemt u ermee in dat Sunrider uw account en alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account onmiddellijk kan deactiveren of verwijderen, en/of uw verdere toegang tot dergelijke bestanden of deze site blokkeren. Sunrider is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor claims of schade die voortvloeien uit een beëindiging of opschorting, of enige andere actie die Sunrider in verband hiermee onderneemt. Alle onderdelen van deze overeenkomst, evenals uw aansprakelijkheid voor onbetaalde kosten, blijven ook na beëindiging van kracht. Toepasselijk recht en jurisdictie
 15. Door deze site te bezoeken, stemmen zowel u als Sunrider ermee in dat alle claims die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze site, worden beheerst en opgelost door de wetten van de staat Californië, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetten. Ieder van ons stemt ermee in dat alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze site en die niet door middel van onderhandelingen kunnen worden opgelost, onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van een bevoegde rechtbank in de provincie Los Angeles, Californië. Volledige overeenkomst
 16. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en Sunrider met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt alle eerdere overeenkomsten en afspraken van de partijen met betrekking hierop. Deze overeenkomst mag niet worden gewijzigd, aangevuld of aangepast door het gebruik van enig ander document. Elke poging om deze overeenkomst te wijzigen, aan te vullen of aan te passen, of om een bestelling te plaatsen voor producten of diensten die onderhevig zijn aan aanvullende of gewijzigde voorwaarden, is nietig, tenzij anders overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst die door u en Sunrider ondertekend is. Voor zover iets op of in verband met deze site in strijd of inconsistent is met deze overeenkomst, heeft deze overeenkomst voorrang. Allerlei
 17. Bij elke actie om deze overeenkomst af te dwingen, heeft de winnende partij recht op kosten en advocaatkosten. Elke rechtsvordering die u tegen Sunrider of zijn gelieerde bedrijven instelt, moet binnen een jaar na het ontstaan van de rechtsvordering worden ingesteld, anders wordt een dergelijke rechtsvordering geacht voor altijd afgewezen en uitgesloten te zijn.
  U mag uw rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst niet aan een andere partij overdragen en elke vermeende poging om dit te doen is nietig. Sunrider kan zijn rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst vrijelijk overdragen.
  U stemt ermee in om geen enkel deel van deze site te verkopen, door te verkopen, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren of te gebruiken voor commerciële doeleinden, of om deze site te verkopen of toegang te verlenen aan een derde partij.
  Naast elk excuus dat door de toepasselijke wetgeving wordt geboden, is Sunrider vrijgesteld van aansprakelijkheid voor niet-levering of vertraging in de levering van producten en diensten die beschikbaar zijn via deze site, als gevolg van een gebeurtenis buiten de redelijke controle van Sunrider, al dan niet voorzienbaar door Sunrider, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, arbeidsonlusten, oorlog, brand, ongeval, slecht weer, onvermogen om vervoer veilig te stellen, overheidshandeling of regelgeving, terroristische daad (feitelijk of dreigend), of andere oorzaken of gebeurtenissen buiten de redelijke controle van Sunrider, al dan niet gelijkaardig aan die welke hierboven zijn opgesomd.
  Als een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel worden geïnterpreteerd op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om zo goed mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven, en de overige delen zullen volledig van kracht blijven. Geen verklaring van afstand van enige schending van enige bepaling van deze overeenkomst vormt een verklaring van afstand van enige eerdere, gelijktijdige of latere schending van dezelfde of enige andere bepaling ervan, en geen verklaring van afstand is van kracht tenzij deze schriftelijk is gedaan en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de partij die afstand verleent. Interpretatie
 18. De originele tekst van deze overeenkomst is in de Engelse taal opgesteld en alle interpretaties zullen worden gebaseerd op de oorspronkelijke Engelstalige tekst. Indien er sprake is van tegenstrijdigheden tussen verschillende vertalingen van deze overeenkomst of documenten en kennisgevingen die hiermee verband houden, prevaleert de Engelstalige versie. Vragen of opmerkingen

Hebt u vragen of opmerkingen over sunrider.com, ibo.sunrider.com, een andere Sunrider-website of deze overeenkomst, neem dan contact op met Sunrider via e-mail naar info@sunrider.com.

Bijgewerkt en van kracht op: 10 oktober 2017.