Allmänna Villkor

SUNRIDER.COM ANVÄNDNINGSVILLKOR

LÄS HELA AVTALET NOGA DET INNEHÅLLER MYCKET VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER, INKLUDERAT BEGRÄNSNINGAR OCH UTESLUTANDE SOM KAN GÄLLA DIG.

 1. Användarens erkännande och godtagande av villkor

 2. Detta avtal (”avtalet”) stipulerar villkoren som styr ditt användande av webbplatsen sunrider.com och olika relaterade sidor och tjänster, inkluderat men inte begränsat till ibo.sunrider.com, shop.sunrider.com, buy.sunrider.com och business.sunrider.com (samlat häri såsom ”webbplatsen”). Ditt användande av denna webbplats kräver din efterlevnad av de villkor och notiser som finns i eller hänförs till i detta avtal, såväl som eventuellt andra skriftliga avtal emellan oss. Dessutom, när vissa tjänster eller material på denna webbplats används, skall eventuella postade riktlinjer eller regler som gäller för sådana tjänster eller material angående villkor och friskrivningar förutom de som finns i detta avtal gälla. Alla sådana riktlinjer eller regler, inkluderat med inte begränsat till Sunriders integritetspolicy, införlivas härmed enligt referens i detta avtal. BETECKNINGEN ”SUNRIDER” SÅSOM ANVÄNDS I DETTA AVTAL BETYDER FÖRETAGET SUNRIDER, VERKSAM UNDER BETECKNINGEN SUNRIDER INTERNATIONAL, OCH ALLA SUNRIDER-ANSLUTNA FÖRETAG, INKLUDERAT DERAS AGENTER, ANSTÄLLDA, TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER OCH AKTIEHÅLLARE.

  GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS GÅR DU MED PÅ ATT FÖLJA DETTA AVTAL. OM DU INTE BINDA DIG TILL DETTA AVTAL, LÄMNA WEBBPLATSEN NU. DIN ENDA GOTTGÖRELSE FÖR MISSNÖJE MED DENNA WEBBPLATS, ELLER NÅGON PRODUKT, TJÄNST, INNEHÅLL ELLER ANNAN INFORMATION SOM FINSN TILLGÄNGLIG PÅ ELLER VIA DENNA WEBBPLATS, ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS OCH TILLÄMPLIGA PRODUKTER, TJÄNSTER, INNEHÅLL ELLER ANNAN INFORMATION. DITT AVTAL MED SUNRIDER ANGÅENDE FÖRENLIGHET MED DETTA AVTAL GÅR I EFFEKT OMEDELBART DÅ DU BÖRJAR ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS. DU MEDGER VIDARE ATT GENOM ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS REPRESENTERAR DU ATT DU ÄR MINST 18 ÅR GAMMAL OCH ATT DU LAGLIGEN KAN INGÅ I DETTA AVTAL. PERSONER UNDER 18 ÅRS ÅLDER FÅR INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

  Sunrider reserverar rättigheten att ändra, modifiera, lägga till eller avlägsna delar av detta avtal när som helst utan förvarning. Dessutom kan Sunrider, enligt eget omdöme och utan förvarning modifiera eller avveckla denna webbplats när som helst. Sunrider skall tillkännage eventuella revisioner till avtalet på denna webbplats, och revisionen skall gälla med omedelbar verkan. Du erkänner och medger att det är ditt ansvar att granska denna webbplats och detta avtal periodvis och att du är medveten om eventuella modifieringar. Ditt fortsatta användande av denna webbplats efter sådana modifieringar utgör ditt erkännande av de modifierade villkoren och ditt avtal att vara bunden till dem. Registreringsdata och integritet

 3. För att kunna tillgå en del av tjänsterna på denna webbplats måste du har ett separat användarnamn och lösenord som kan erhållas genom att fylla i Sunriders onlineregistrering för att bli en Independent Business Owner (”IBO”), detaljhandelskund eller preferenskund. Genom att registrera dig går du med på att all information som anges vid registreringen är sann och korrekt och att du kommer upprätthålla och uppdatera denna information när så behövs för att säkra att informationen är uppdaterad, komplett och korrekt. Du ger även Sunrider rätten att vidarebefordra vissa registreringsdata om dig till tredje parter. Informationen som Sunrider erhåller genom ditt användande av denna webbplats, inkluderat dina registreringsdata, gälle runder Sunriders integritetspolicy, vilken är specifikt införlivat häri via denna referens. Uppförande på denna webbplats

 4. Ditt användande av denna webbplats gäller under tillämpliga lagar och regler, och du ansvarar själv för det innehåll du kommunicerar genom denna webbplats. Sunrider har rätten att inte lägga upp eventuellt innehåll som, enligt eget omdöme, inte är förenligt med detta avtal, Sunrider® Business Guide, eller några andra regler för denna webbplats, eller innehåll som, enligt Sunriders egna omdöme, är skadligt, tvivelaktigt, oanständigt, missledande, eller felaktigt.

  Du får inte använda din tillgång till denna webbplats för säkerhetsöverträdelse mot ett annat konto eller försök att utan auktorisering tillgå ett annat nätverk eller server. Inte alla delar av denna webbplats är tillgängliga för dig eller andra auktoriserade användare av denna webbplats. Du skall inte störa någon annans användande av denna webbplats eller någon liknande tjänst. Användare som bryter mot system- eller nätverkssäkerhet kan ådra sig kriminella eller skadeståndsskyldigheter.

  Du går med på att Sunrider när som helst, enligt deras eget omdöme, kan avbryta din status som Independent Sunrider Business, detaljhandelskund, eller preferenskund utan förvarning om du har överskridit någon av dessa ovan nämnda bestämmelser.

  Du erkänner att Sunrider till fullo kan samarbeta med undersökningar av överträdelser av system- eller nätverkssäkerhet på andra webbplatser, inkluderat samarbeta med brottsbekämpningsmyndigheter som undersöker misstänkta kriminella överträdelser. Inregistrerat varumärke och upphovsrätt

 5. © 2017 The Sunrider Corporation verksam under beteckningen Sunrider International. Eftertryck förbjudes.

  I syfte för detta avtal definieras ”innehåll” såsom information, kommunikationer, programvara, foton, video, grafik, musik, ljud och annat material och tjänster som kan ses av användare av denna webbplats. Detta inkluderar utan begränsning bloggar eller annat originalinnehåll.

  Genom att acceptera detta avtal erkänner du och går med på att allt innehåll som presenteras för dig på denna webbplats skyddas av upphovsrätt, varumärken, servicemärken, patent, eller andra äganderättslagar, och ägs endast av Sunrider. Du får inte kopiera, reproducera, modifiera, publicera om, ladda upp, skicka eller distribuera dokument eller information från denna webbplats i någon form eller på något vis utan ett skriftligt tillstånd från Sunrider, och du ansvarar för att erhålla ett sådant tillstånd innan återanvändning av något upphovsrättsskyddat material som finns tillgängligt på denna webbplats. Icke auktoriserat användande av innehållet eller material på denna webbplats kan bryta mot lagar gällande upphovsrätt, varumärken eller andra tillämpliga lagar och kan resultera i kriminellt eller skadeståndsansvar.

  Utan inverkan eller avstående på Sunriders rättigheter eller skyldigheter häri, du kan ladda ner och skriva ut en kopia av webbsida på denna webbplats på en dator för ditt personliga, icke kommersiella användande vid utbildning om, evaluering eller inköp av Sunriders produkter, förutsatt att du bibehåller all information om upphovsrätt, varumärken och andra äganderättsnotiser för material som du laddar ner för utskrift. Inget annat tillstånd ges till dig för att skriva ut, kopiera, reproducera, distribuera, sända, ladda upp, ladda ner, förvara, visa allmänheten, ändra, använda i kommersiellt syfte, eller modifiera dessa material.

  Sunrider garanterar eller representerar inte att ditt användande av material som visas på, eller erhålls genom, denna webbplats inte överträder någon tredje parts upphovsrätt. Se ”Användarmaterial” nedan för en beskrivning av procedurerna som ska följas om en part tror att innehåll på denna webbplats överträder något patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt, publiceringsrätt, eller annan äganderätt för någon part.

  SUNRIDER® namnet, loggor, produktnamn, tjänstenamn, domännamn och designmärken är alla varumärken som ägs av Sunrider och i de flesta fall är registrerade som sådana i USA och i andra länder. Dessa märken identifierar Sunrider och dess produkter och tjänster och informerar allmänheten om källan för de produkterna och tjänsterna. Förutom såsom uttryckligen tillhandahållet i detta avtal, inget på denna webbplats skall tolkas som underförstått beviljande, estoppel eller på annat vis, någon licens eller rätt att använda något varumärke som visas på denna webbplats. Dessutom är grafik, knappar och text på dessa sidor, om så inte uttryckligt noterat, egendom som ägs av Sunrider och kan inte kopieras, distribueras eller visas, förutom så som noterat häri, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Sunrider. Inget i detta avtal ger dig någon form av äganderätt gällande Sunriders immateriella egendom. Användarmaterial

 6. Gällande under Sunriders integritetspolicy, eventuell kommunikation eller material som du skickar till denna webbplats eller till Sunrider, antingen via elektronisk post eller på annat vis, av någon anledning, kommer att behandlas som icke konfidentiell och inte skyddad. Medan du bibehåller alla rättigheter vid sådana kommunikationer eller material, beviljar du Sunrider och dess designerade licensinnehavare en icke exklusiv, inbetald, oupphörlig och världsomspännande rätt att kopiera, distribuera, visa, utföra, publicera, översätta, adaptera, modifiera och på annat vis använda sådana kommunikationer eller material för vilket syfte som helst, oavsett format eller media (nu känt eller inte för nuvarande känt) i vilket sådana kommunikationer eller material används.

  Skicka inte in konfidentiell eller äganderättsinformation till Sunrider som ägs av dig eller tredje parter, eller information angående oombedda affärsidéer eller förslag, om inte du och Sunrider gemensamt har gått med på detta skriftligen i förväg.

  Sunrider respekterar andras immateriella egendom, och Sunrider ber dig göra detsamma. Om du eller någon användare av denna webbplats tror att upphovsrätt, varumärkesrätt eller någon annan äganderätt har överträtts via inlägg på denna webbplats, bör du eller användaren skicka ett detaljerad meddelande till Sunrider på info@sunrider.com, riktat till juridisk avdelningen. Alla meddelanden om upphovsrättsöverträdelser skall vara förenliga med formuläret som föreslås av USA:s Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Du erkänner och går med på att vid mottagande av ett påstående om upphovsrättsöverträdelse, under villkoren i DMCA, kan Sunrider omedelbart avlägsna de identifierade materialen från denna webbplats utan ansvar på dig eller någon annan part. Ditt påstående om upphovsrättsöverträdelse kan tillhandahållas till den påstådda överträdaren, som kan skicka in en motanmälan via DMCA. Observera att Sunrider inte ska medla eller på annat vis avgöra den påstådda överträdelsen, och att Sunriders enda roll vid en sådan dispyt skall vara att avlägsna överträdande material (såsom avgjorts av en kompetent juridisk enhet). Du kan vara ansvarig för skadestånd (inkluderat advokatkostnader) om du väsentligen felaktigt representerar att din upphovsrätt har överträtts. IBO:ers webbsidor

 7. IBO:er har sina egna webbsidor. Ansvaret vilar till fullo p varje IBO att säkra att materialet på deras webbsidor är korrekt och till fullo förenligt med Sunrider® Business Guide och alla gällande federala, statliga och lokala regler och bestämmelser. SUNRIDER FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER I RELATION PÅ NÅGOT VIS TILL IBO:ERS WEBBSIDOR, FÖRUTOM EVENTUELLT INNEHÅLL SOM HELT HAR OMBESÖRJTS AV SUNRIDER. Friskrivningsklausul

 8. ALLA INFORMATION OCH DOKUMENT SOM BIBEHÅLLS PÅ DENNA WEBBPLATS BIBEHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I ENLIGHET MED TILLGÄNGLIGHET UTAN NÅGON GARANTI AV NÅGON FORM, ANTINGEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL, INTEGRITETSFÖRVÄNTAN, ELLER ICKE ÖVERTRÄDANDE AV SUNRIDERS IMMATERIELLA EGENDOMSRÄTTIGHETER. UTAN BEGRÄNSNING AV FÖREGÅENDE, GER SUNRIDER INGEN GARANTI ATT (A) TJÄNSTERNA OCH MATERIAL SOM ERBJUDS PÅ ELLER VIA DENNA WEBBPLATS MÖTE RDINA KRAV, (B) TJÄNSTERNA OCH MATERIAL KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, LÄGLIG, SÄKER ELLER FELFRI, (C) RESULTATEN SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDANDE AV DESSA TJÄNSTER ELLER MATERIAL ÄR EFFEKTIVA, KORREKTA ELLER PÅLITLIGA, ELLER (D) KVALITETEN HOS PRODUKTER, TJÄNSTER ELLER INFORMATION KÖPT ELLER ERHÅLLEN AV DIG FRÅN DENNA WEBBPLATS FRÅN SUNRIDER ELLER DESS ANSLUTNA FÖRETAG KOMMER MÖTA DINA FÖRVÄNTNINGAR ELLER VARA FRIA FRÅN FEL, UTELÄMNANDE, OFÖRENLIGHET, ELLER DEFEKTER.

  SUNRIDER ANVÄNDER SKÄLIG STRÄVAN ATT INKLUDERA KORREKT OCH UPPDATERAD INFORMATION PÅ DENNA WEBBPLATS. SUNRIDER RESERVERAR DOCK RÄTTEN ATT PERIODVIS ÄNDRA, LÄGGA TILL, RADERA, FÖRBÄTTRA ELLE RUPPDATERA INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS, INKLUDERAT DETTA AVTAL, UTAN FÖRVARNING OCH UTAN ANSVAR FÖR SKADOR SOM KAN UPPSTÅ DIREKT ELLER INDIREKT SOM RESULTAT AV FEL, FÖRSUMMELSER, MOTSÄGELSER, ELLER DEFEKTER, OCH DU GÅR ME DPÅ ATT VARJE BESÖK DU GÖR TILL DENNA WEBBPLATS SKALL GÄLLA UNDER DET NUVARANDE AVTALET. EN DEL JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE AV VISSA GARANTIER, SÅ DET OVAN NÄMNDA UNDANTAGET KANSKE INTE GÄLLER DIG.

  Sunrider avstår uttryckligen representation eller garantier som görs av IBO:er eller kunder om Sunrider eller dess produkter, annat än information tillhandahållen i Sunriders litteratur, produktetiketter, eller denna webbplats. Sunrider förbjuder uttryckligen IBO:er och kunder från att göra sådana icke godkända representationer eller garantier, och Sunrider ansvarar inte för detsamma. IBO:er är oberoende entreprenörer. Sunrider auktoriserar IBO:er att hänvisa individer till denna webbplats för att erhålla information om Sunrider och dess produkter. Sunrider-auktoriserade Internet-länkar som har etablerats av IBO:er för sådana hänvisningar utgör inte något godkännande eller auktorisering från Sunrider om eventuella uttalanden som görs eller andra affärer som utförs av IBO:er, eller om några representationer eller garantier annat än vad som finns i Sunriders litteratur, produktetiketter eller på denna webbplats. Uttalanden gjorda om Sunriders kosttillskottsprodukter har inte utvärderats av USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA). Sunriders kosttillskott är inte ämnade att behandla, diagnostisera, bota, lindra eller förhindra sjukdom eller dess symptom. Personer som ger rekommendationer om produkter eller företagsmöjligheter på denna webbplats reflekterar den faktiska erfarenheten för varje individ, är endast anekdoter och kan vara icke typiska. Ansvarsbegränsning

 9. DU ANSVARAR FÖR ALL SKADA ELLER FÖRLUST FRÅN ANVÄNDANDE, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, DENNA WEBBPLATS. SUNRIDER ANTAR INGEN SKYLDIGHET ELLER ANSVAR FÖR SKADOR ORSAKADE AV PRESTANDABRIST, FEL, FÖRSUMMELSE, AVBROTT, DEFEKT, FÖRDRÖJNING AV DRIFT ELLER ÖVERFÖRING, DATORVIRUS, STÖLD, ÄNDRING ELLER FÖRSTÖRELSE AV WEBBPLATSINNEHÅLL PÅ GRUND AV ICKE AUKTORISERAD TILLGÅNG, ELLER NÅGOT FEL I LINJEKOMMUNIKATION I ANSLUTNING MED DITT ANVÄNDANDE AV DENNA WEBBPLATS, ELLER DIN NEDLADDNING AV MATERIAL FRÅN DENNA WEBBPLATS, VARE SIG FÖR AVTALSBROTT, SKADESTÅND UTANFÖR AVTALSFÖRHÅLLANDEN, FÖRSUMMELSE, ELLER UNDER NÅGON ANNAN TEORI ELLER GRUND FÖR TALAN. UNDER INGET FALL SKALL SUNRIDE HÅLLAS ANSVARIG FÖR SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA, EKONOMISKA, FÖLJDSKADA, ELLER ANDRA SKADOR DU KAN TÄNKAS ÅDRA SIG, INKLUDERAT UTAN BEGRÄNSNING AV SKADEERSÄTTNING FÖR FLRLUST AV VINST, AVBROTT, ELLER INFORAMTIONSFÖRLUST FRÅN ELLER I ANSLUTNING TILL DIN TILLGÅNG TILL, ELLER ANVÄNDNANDE AV, DENNA WEBBPLATS ELLER INFORMATIONEN SOM FINNS HÄRI, ÄVEN OM SUNRIDER NOTIFICIERAS I FÖRHAND OM POTENTIAL FÖR SÅDANA SKADOR. EN DEL JURISDIKTIONER FÖRBJUDER UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING FÖR ANSVAR OM ERSÄTTNING FÖR INDIREKTA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, SÅ OVAN BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG. Länkar och ”ramning”

 10. Om någon person eller enhet länkar någon sida från denna webbplats till någon annan webbsida eller Internet-sida, reflekterar inte den länken något godkännande eller auktorisering från Sunrider över eventuella uttalanden eller företagande som sker via den personen eller enheten, och Sunrider frånsäger sig uttryckligen representation eller garantier som ges av den personen eller enheten om Sunrider eller Sunriders produkter annat än de som finns i Sunriders litteratur, produktetiketter, eller på denna webbplats, och Sunrider ansvarar inte eller skyldig för detsamma.

  Sunrider ansvarar inte för någon annan parts webbplats som är länkad till denna webbplats, eller då någon del av denna webbplats har länkats. Sunrider antar dessutom inget ansvar för någon annan webbplats där någon del av Sunriders webbplats har ramats in. Sunrider garanterar eller representerar inte att ditt användande av material som visas på denna webbplats inte gör intrång på tredje parts rättigheter som inte ägs av eller är ansluten till Sunrider.

  Om du inte har fått specifikt och uttryckt auktorisering av Sunrider, kan du inte använda Sunriders ikoner, webbplatsadress, eller annat sätt att länka andra Internet-sidor till någon sida på denna webbplats, eller ”rama in” någon sida eller del av denna webbplats på någon annan webbplats. Skadestånd

 11. Du går med på att gottgöra, försvara och hålla Sunrider och Sunrider-anslutet företag utan skada, inkluderat deras agenter, anställda, tjänstemän, direktörer och aktieägare från alla tredje parters fodringar, förluster, skadeståndsansvar, skador, och/eller kostnader (inkluderat advokatavgifter och kostnader) som uppstår från eller relaterade till din tillgång eller användande av denna webbplats, din överträdelse av detta avtal, eller din överträdelse, eller överträdelse av någon annan användare av ditt konto, för immateriell egendom eller annan rättighet för annan person eller enhet. Sunrider kommer notifiera dig om sådan fodring, förlust, skadeståndsansvar, skada, eller kostnad och kommer erbjuda dig rimlig assistans, till din kostnad, beroende på sådan fodring, förlust, skadeståndsansvar, skador, eller kostnader. Dessutom reserverar Sunrider rätten, till Sunriders kostnad, att anta exklusivt försvar och kontroll av sak annars belagd med skadeersättning från dig, i vilket fall du ska samarbeta med Sunrider i att utsaga tillgängliga försvar. Internationellt användande

 12. Även om denna webbplats är tillgänglig världen över, gör Sunrider ingen representation att material på denna webbplats är passande eller tillgängligt för användande på platser utanför USA, och att tillgå dem från territorier där dess innehåll är olagligt eller förbjudet. Om du väljer att tillgå denna webbplats från andra platser ansvarar du för förenlighet med lokala lagar. Erbjudande om produkt, tjänst, och/eller information i anslutande med denna webbplats gäller inte där så förbjudet enligt lag.

  Sunrider, enligt eget gottfinnande, kan begränsa tillgängligheten av denna webbplats för person, land eller jurisdiktion när som helst utan förvarning. Säkerhet och ID-nummer, användarnamn och lösenord

 13. Du ansvarar själv för bibehållande av konfidentialiteten av ditt lösenord och konto, och för alla uttalanden och handlingar eller utelämnande som sker genom användande av ditt ID-nummer, användarnamn och lösenord. Du måste därför vidta steg för att säkra att andra inte får tillgång till ditt ID-nummer, användarnamn och lösenord. Sunrider-personal kommer aldrig att be dig om ditt lösenord. Uppsägning av användande

 14. Du går med på att Sunrider kan, enligt eget gottfinnande, kan säga upp eller spärra din tillgång till alla eller delar av denna webbplats med eller utan notis och av vilken anledning som helst, inkluderat utan begränsning din överträdelse av detta avtal. Ditt deltagande i misstänkt bedräglig, missbrukande, eller olaglig aktivitet kan vara grund till uppsägning av din relation med Sunrider, och kan remittering till lämplig brottsbekämpande myndighet. Vid uppsägning eller spärrning, oavsett anledning, upphör din rätt att använda denna webbplats omedelbart, och du erkänner och går med på att Sunrider omedelbart kan deaktivera eller radera ditt konto och all relaterad information och filer i ditt konto, och/eller förhindra din vidare tillgång till sådana filer eller denna webbplats. Sunrider ansvarar inte för några fodringar eller skadeersättning mot dig eller tredje part som kommer från uppsägning eller spärrning, eller någon annan handling tagen av Sunrider i anslutning till detta. Alla delar av detta avtal, såväl som ditt ansvar för eventuella obetalda avgifter, skall överleva uppsägning. Gällande lagar och jurisdiktion

 15. Genom att tillgå denna webbplats, går både du och Sunrider med på att eventuella fordringar som uppstår från eller i relation till användande av denna webbplats skall gälla under och beslutas av staten Kalifornien utan avseende till internationella privaträttsprinciper. Vi går med på att eventuell dispyt som uppstår från eller i relation till användande av denna webbplats som inte kan lösas via förhandling kommer endast att gälla under exklusiv jurisdiktion av en kompetent domstol i kommunen Los Angeles i Kalifornien, USA. Integrationsklausul

 16. Detta avtal är hela avtalet och överenskommelse mellan dig och Sunrider angående ämnet häri och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser mellan parterna därutöver. Detta avtal kan inte ändras, supplementeras, eller kompletteras av användandet av något annat dokument. Försök att ändra, supplementera eller komplettera detta avtal, eller att beställa produkter eller tjänster som gäller under ytterligare eller ändrade villkor, skall vara ogiltigt, om så inte på annat vis har överenskommits skriftligen med underskrift från dig och Sunrider. I den utsträckningen att något på eller associerat med webbplatsen är i konflikt eller är inkonsekvent med detta avtal, skall detta avtal gälla. Diverse

 17. Vid handling för att hävda detta avtal, skall den vinnande parten ha rätt till betalda kostnader och advokatavgifter. Handling av dig mot Sunrider eller dess anslutna företag måste instiftas inom ett år efter orsakad handling uppstod, annars skall sådan handling anses för alltid vara uppgiven och förhindrad. Du kan inte föra över dina rättigheter och skyldigheter i detta avtal till någon annan part, och sådant försök skall vara ogiltigt. Sunrider kan tilldela sina rättigheter och skyldigheter under detta avtal.

  Du går med på att inte sälja, återförsälja, reproducera, duplicera, kopiera, eller använda för något annat kommersiellt syfte någon del av denna webbplats, eller att sälja eller ge tillgång till webbplatsen för någon tredje part. Förutom befriande enligt gällande lag, skall Sunrider vara ansvarsfri för utebliven leverans av produkter och tjänster genom denna webbplats som uppstår från händelse utom Sunriders rimliga kontroll, vare sig förutsebar av Sunrider eller inte, inkluderat men inte begränsat till arbetsstörningar, krig, brand, olycka, ogynnsamt väder, oförmåga att säkra transportering, statlig handling eller reglering, terrorhandling (faktisk eller hotad), eller andra orsaker eller handlingar utom Sunriders rimliga kontroll, vare sig eller inte liknande de som uppräknas ovan.

  Om någon del av detta avtal hålls ogiltig eller som inte kan verkställas, skall den delen tolkas på sätt som är i enlighet med gällande lag för att reflektera, så nära som möjligt, parternas ursprungliga mening, och de kvarvarande delarna skall förbli i full kraft och i effekt. Inget avstående av brott mot någon del av detta avtal skall utgöra ett avstående av tidigare, nuvarande eller senare brott av samma eller någon annan bestämmelse härav, och inget avstående skall vara i effekt om inte skriftligt och underskrivet av en auktoriserad representant för den avstående parten. Översättning

 18. Den ursprungliga texten i avtalet är på engelska och en översättning av den kommer att baseras på den ursprungliga engelska texten. I händelse av konflikt mellan olika översättningar av detta avtal eller dokument eller meddelanden som är relaterade därtill, kommer den ursprungliga engelska versionen att råda. Frågor eller kommentarer

Om du har frågor eller kommentarer om sunrider.com, ibo.sunrider.com, eller annan Sunrider-webbplats, eller detta avtal, kontakta oss via epost på info@sunrider.com. Uppdaterad och i effekt: 10 oktober, 2017